top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Moventes Fysiotherapie BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en Moventes: 

Huisregels Moventes

  1. Het is verboden te roken in de praktijk van Moventes. 

  2. Het eten van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

  3. Moventes is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan uw eigendommen.

  4. U dient bij de 1e afspraak een geldig legitimatiebewijs te laten zien.

  5. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

 

Financiële voorwaarden Moventes

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen. Fysiotherapie wordt in beginsel vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. 

  2. Indien de behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dan dient u de kosten van de behandeling conform de tarieven van Moventes te voldoen. 

  3. De declaraties van Moventes voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

  4. Indien u in verzuim verkeert, is Moventes gerechtigd incasso-maatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief omzetbelasting.

  5. U dient uw afspraak bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzeggen (per e-mail of telefonisch). Indien u de afspraak niet of niet tijdig heeft afgezegd, dan is Moventes genoodzaakt de kosten voor de behandeling (100% van het behandeltarief) bij u in rekening te brengen.

 

Klachtenregeling Moventes

De fysiotherapeuten van Moventes zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Indien u klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Zie voor meer informatie de website www.kngf.nl.

 

bottom of page